Bestyrelsen

 

Formand: Brian Mathiasen

Kasserer: Lene Willis

Bestyrelsesmedlem: Henrik Lønstrup Fyhn

Vedtægter

Love og vedtægter v/ Foreningen Support Mombasa.

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1. Foreningens navn er: Support Mombasa.

§ 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

§2. Formål

§2.1. Foreningens formål er, på grundlag af humanitære principper, at drive børnehjemmet Upendo, hvor 11 forældreløse børn bor i Mombasa, Kenya. Endvidere er formålet at hjælpe landsbyen, hvor børnehjemmet ligger, med økonomisk støtte til f.eks. etablering af veje og vandbrønd. Enkelte familier får i en periode økonomisk støtte fra Support Mombasa, hvorefter det er hensigten, at familierne skal kunne klare sig selv.

§ 3. Medlemskab

§3.1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Kontingent opkræves hvert år i januar måned.

§ 4. Generalforsamlingen

§4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

§4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf.
  3. Fremlæggelse af regnskab og kontingent samt godkendelse heraf.
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§ 4.4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§4.5. Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret. Ved børn under 18 år overgår stemmeret til dets værge.

 

§5. Foreningens bestyrelse

§5.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen.

§5.2. Bestyrelsen består af 3 medlemmer

§5.3. Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

§5.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§5.5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m

 

§6. Tegningsret

§6.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kasseren i foreningen med næstformanden.

§6.2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse

§6.3. Ved beløb under 1000kr kan kasseren alene underskrive.

 

§7. Kontingent

§7.1. De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

 

§8. Vedtægtsændringer

§8.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§9. Ekstraordinær generalforsamling

§9.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§10. Regnskab og økonomi

§10.1. Regnskabsår er fra den 1.1. til 31.12

§10.2. Det reviderede regnskab fremlægges ved den ordinære generalforsamling.

§10.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revision ønsker det.

§10.4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11. Opløsning

§11.1. Opløsning af foreningen kræver flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

§11.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til foreningens aktiviteter i Mombasa, Kenya eller andre almen nyttige foreninger.

Hent regnskab fra 2019 her

Hent regnskab fra 2020 her

Hent regnskab fra 2021 her

Hent regnskab fra 2022 her